AVG- verklaring

 

AVG gaat over privacy, het betreft de Algemene Wet Verordening Gegevens bescherming.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. De WGBO-wet vereist dit ook.

Dit dossier bevat aantekeningen vanuit de intake, sessies en het plan van aanpak.

Zo nodig bevat het dossier ook gegevens van anderen (ouders of huisarts).

Het opvragen van gegevens aan derden kan alleen met vooraf gevraagde expliciete toestemming. 

 

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen, op de volgende manier:

* ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om, anderen hebben geen digitale of fysieke toegang tot jouw gegevens.

* ingevulde vragenlijsten adviseer ik versleuteld te mailen, of opsturen of op papier mee te nemen.

* ik heb mondelinge en schriftelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Uitsluitend voor de volgende doelen mogen er enkele gegevens uit het dossier gebruikt worden ‘naar buiten’.

* tijdens waarneming bij ziekte of vakantie, maar alleen met expliciete toestemming

* de boekhouder ziet alleen de naam en het banknummer.

* voor vergoeding bij de zorgverzekeraar zijn algemene gegevens nodig op de factuur. Het gaat hierbij om naam, adres, geboortedatum, data, tarief, en soms de naam van de verzekering en het verzekeringsnummer. 

* tijdens de mondelinge supervisie kan het nodig zijn om anoniem iets te overleggen. Als er inzage nodig is vraag ik je toestemming. 

 

Voor de cliënt gelden de volgende rechten:

* Het recht op informatie waar de persoonlijke gegevens in verwerkt worden en met welk doel.

* Het recht op inzage van het dossier.

* En het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.

* Verwijdering kan normaliter wel, tenzij er een ander groot belang is voor een ander, en er geen wettelijke regeling is waarom de gegevens bewaard moeten blijven.

* Als je het dossier wil inzien of verwijderen dan kun je dit mondeling doorgeven. Een schriftelijk verzoek moet i.v.m. de privacy gepaard gaan met een copy van legitimatie. (waarbij je de nummers en bsn wegplakt). De reactie is zo snel mogelijk en binnen vier weken op dit verzoek. 

 

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, laat het me dan graag weten via de mail of persoonlijk.

 

Gertha Sturkenboom Privacyreglement – 24 mei 2022.